TRÁCH NHIỆM CỘNG ĐỒNG

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh và hoạt động văn hóa nội bộ, PGS trong suốt những năm qua vẫn luôn phát huy vai trò của 1 doanh nghiệp hướng đến cộng đồng, hỗ trợ địa phương qua các hoạt động và chương trình có ý nghĩa.